PredajAUTO

Přihlášení Googlem

Prihlásenie Facebookom

Prihlásenie

Registrácia


DOMOV

INZERCIA / BAZÁR


Inzeráty používateľa

PredajAUTO
PredajAUTO DOMOV INZERCIA / BAZÁR

dohodou Ford Mondeo Wagon a Ford Mondeo

16.04.2018 - Ford - Banská Bystrica 1


Detail inzerátu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty ustanovený v konkurznom konaní sp. zn. 32OdK/100/2017, v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Predmetom verejného ponukového konania sú hnuteľné veci:
Osobné motorové vozidlo FORD Mondeo Wagon SW BNP/RFN1/5B01, AC kombi, VIN WF0NXXGBBNWG58752, rok výroby: 1998, STK a EK platná do 16.06.2019, podľa slov úpadcu neštartuje;
Osobné motorové vozidlo FORD Mondeo, BNP/RFN1/5B 01,, AC kombi, VIN WF0NXXGBBNWP13293, rok výroby 1998, Nepojazdné – na náhradné diely.
Predmetom predaja nie sú uvedené veci samostatne ale len spolu, ako súbor majetku.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „KONKURZ 32OdK/100/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je do 23.04.2018.
4. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
5. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku.
6. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 32OdK/100/2017 – priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
7. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34 v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.

  • Cena: dohodou
    (v texte)

  • Kategória: Ford

  • Mesto: Banská Bystrica 1

  • Zobrazené: 44073x

Kontaktovať predajca


Predajca:
LEGES Recovery k.s.

Miesto:
Banská Bystrica 1 (PSČ: 97401)


Zvýhodnite svoj inzerát

Môžete použiť PayPal / platobnú kartu.


Podmienky zvýhodnenia

VIP zobrazenie inzerátu

Môžete použiť PayPal / platobnú kartu.


Podmienky zvýhodnenia

Kontaktovať predajca


Predajca:
LEGES Recovery k.s.

Miesto:
Banská Bystrica 1 (PSČ: 97401)


Zvýhodnite svoj inzerát

Môžete použiť PayPal / platobnú kartu.


Podmienky zvýhodnenia

VIP zobrazenie inzerátu

Môžete použiť PayPal / platobnú kartu.


Podmienky zvýhodnenia